پرده کرکره چوبی

کرکره چوبی 5 cm به فضا زیبایی خاصی میدهد

نمونه کار بعدی
نمونه کار قبلی